top of page

Canal Ètic

DOPEC és una empresa compromesa amb el comportament ètic en cadascuna de les seves àrees d'actuació.

Com a reflex d'aquest compromís, el nostre Codi de bones pràctiques i conducta (Codi Ètic) recull de manera explícita les pautes i conductes més rellevants que han de guiar totes les nostres accions.

En aquest sentit, el Codi Ètic de l'empresa reflecteix el nostre compromís amb els principis de l'ètica empresarial i la transparència en tots els àmbits d'actuació, establint un conjunt de principis i pautes de conducta dirigits a garantir el comportament ètic i responsable del personal de l'empresa i els seus col·laboradors, en el desenvolupament de la seva activitat i treball amb independència del seu nivell jeràrquic, de la seva ubicació geogràfica o funcional.


• Llegeixi aquí el nostre Codi de bones pràctiques i conducta 

DOPEC, amb la finalitat d'aconseguir el màxim nivell de compromís de compliment, posa a disposició un canal de comunicació específic, el Canal Ètic de l'empresa, que serveix com a instrument per a formular consultes, plantejar dubtes i/o presentar queixes relacionades amb l'aplicació del nostre Codi d'Ètic, així com comunicar qualsevol possible irregularitat, incompliment o comportament contrari a l'ètica, la legalitat i les normes que regeixen a l'empresa, a través de les següents vies de comunicació:

 

    - A través de l'adreça de correu electrònic: canaletico@dopec.com
 

     - Via correu postal a la següent adreça: Av. Madrid 127-133, 08028 Barcelona (a l'atenció exclusiva del Responsable del Sistema del Canal Ètic de DOPEC) o;
 

    - Mitjançant sol·licitud de reunió presencial amb el Responsable del Sistema.


Totes les comunicacions realitzades a través del Canal Ètic de DOPEC hauran de realitzar-se de bona fe i se'ls podrà adjuntar la documentació que es consideri oportuna. DOPEC es compromet a no adoptar cap forma de represàlia, amenaces de represàlia o temptatives de represàlia, directa o indirecta, contra les persones que, de bona fe, haguessin comunicat a través del Canal Ètic alguna irregularitat.


Les recerques es duran a terme per part del Responsable del Sistema de DOPEC de manera objectiva i diligent de conformitat amb la normativa interna i la legislació aplicable. En aquest sentit, al llarg de tot el procediment de recerca, es vigilarà el compliment dels principis d'objectivitat, confidencialitat de les comunicacions, independència, bona fe i de protecció de les dades personals, així com es garantirà el dret a la defensa, a l'honor i a la presumpció d'innocència de les persones objecte de recerca. A més, el procediment serà transparent i garantirà el dret d'informació de les persones implicades en aquest.
La següent Política de Funcionament del Canal Ètic de DOPEC, defineix i estableix els principis generals d'aplicació, així com recull les qüestions relatives al procediment de gestió, tramitació i resolució de les comunicacions rebudes mitjançant en Canal Ètic de DOPEC.


• Llegeixi aquí la nostra Política de funcionament del Canal Ètic (pdf)

bottom of page