Nota legal

El web www.dopec.com és propietat de l’empresa Dopec, S.L. amb NIF B-60452430, situada a la Av. Madrid, 127-133 de Barcelona, telèfon: +34 93 321 05 05 i e-mail: dopec@dopec.com. Correspon a aquesta l'exercici exclusiu dels drets d'explotació sobre el web, disseny gràfic i codis en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

El web www.dopec.com té com a finalitat facilitar el coneixement de Dopec, les activitats que realitza i els serveis que presta al públic en general. Dopec, S.L. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web.

Dopec, S.L. no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es derivin de l'accés al seu web, de l'ús que es faci de la informació que conté o de l'accés a altres matèries d’internet que es faci a través dels seus enllaços.


Condicions per a la reproducció parcial

- Que es citi expressament com a font d'informació.
- Que es realitzi amb ànim d'obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l'individual o privat.
- Que cap contingut inclòs en aquest web sigui modificat de forma alguna.
- Que cap element disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que ho acompanyen.
- Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a Dopec, S.L. i al seu torn, s'obtingui l'autorització certificada de l’empresa per a aquesta reproducció.
- Que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a internet o a una xarxa local.


Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquest web té només finalitat informativa. Dopec, S.L. rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzin en el web de Dopec, S.L. a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de Dopec, S.L.


Responsabilitat sobre seguretat

Dopec, S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a Dopec, S.L.


Responsabilitat dels continguts del web

Dopec, S.L. rebutja la responsabilitat que es derivi de la inadequada utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Dopec, S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Dopec, S.L. o no publicada amb el seu nom.

Dopec, S.L. no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en el seu web.

Dopec, S.L. no es responsabilitza de l'ús que els menors facin del web. Dopec, S.L. no és responsable que els continguts del web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com internet i acompanyar als menors en les seves sessions.


Confidencialitat de les dades

Dopec, S.L. es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor.

D'acord amb el que s’estableix en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Dopec, S.L. es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure a guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

En conseqüència:
- Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari ompli i amb l’objectiu d’oferir un millor servei.
- No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
- No contactarem amb cap usuari tret que sigui estrictament necessari per al servei requerit.
- Vostè té dret a obtenir la informació d'aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un e-mail a dopec@dopec.com
-Per més informació: www.dopec.com\proteccio_dades