Compromís amb la qualitat

La nostra metodologia de treball se centra en assegurar la qualitat en el desenvolupament del projecte i de la direcció de les obres.

L’anàlisi de les necessitats actuals i futures del client és el punt de partida per oferir una solució idònia al problema plantejat. Cal esbrinar la necessitat a partir de la demanda.

L’estudi exhaustiu de l’entorn de l’encàrrec, des d’un punt de vista pluridisciplinari, és tan important com l’acurat procés de programació i planificació del projecte i la seva realització.

Prova d’aquest compromís és la implantació del Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat segons la normativa UNE-EN ISO 9001:2008,
en el que s'estableix la política de qualitat de l'empresa i en el que es defineixen les directrius generals que en regeixen la seva activitat.

Compromís amb
el medi ambient

A Dopec apliquem els criteris de sostenibilitat a tots els aspectes relacionats amb la nostra activitat:

• Minimització dels costos energètics i d’altres recursos necessaris.
• Previsió de la reutilització, transformació o deconstrucció.
• Ús de materials no nocius per a la salut i el medi ambient.
• Ús de materials de baix cost energètic i que permetin l’estalvi energètic amb la seva utilització.
• Minimització dels efectes contaminants i del consum energètic.
• Tecnologies i normes per a facilitar als gestors l’ús eficient i responsable.

Tots aquests aspectes estan recollits al Sistema Integrat de Gestió del Medi Ambient que tenim implantat segons la normativa UNE-EN ISO 14001:2004, en el que s'estableix la política mediambiental de l'empresa i en el que es defineixen les directrius generals que en regeixen la seva activitat.

Així mateix, amb l'objectiu d'establir els sistemes i processos necessaris per millorar l'eficiència energètica de l'organització, actualment estem en procés d'implantació d'un Sistema Integrat de Gestió de l'Eficiència Energètica segons la norma UNE-EN 16001:2010 d'Eficiència Energètica, en el que s'estableix la política d'eficiència energètica de l'empresa i en la que es defineixen les directrius generals que en regeixen la seva activitat.

Compromís amb el client

Per a nosaltres, un encàrrec és una necessitat a satisfer, un problema que era del client i que passa a ser nostre, i per al qual dissenyarem una solució que serà tant del client com nostra.

Entenem la relació amb el client com quelcom que va més enllà del concepte “servei”, per incloure els d'“implicació”, “seriositat” i “transparència”.

El nostres objectius a l’hora d’afrontar qualsevol encàrrec són:

• Oferir la millor solució, tot considerant el conjunt de factors que afecten els interessos del client.
• Preveure les possibles necessitats futures del client relacionades amb el projecte (ampliació, canvi d’ús, deconstrucció, ...)
• Minimitzar els terminis i els costos.
• Extremar el rigor en l’execució.

Com una garantia de fiabilitat del nostre compromís exclusiu amb el client, oferim la nostra completa independència econòmica i professional.

Compromís amb
la comunicació

Dediquem una especial atenció a la comunicació amb el client al llarg del desenvolupament del projecte per tal d’assegurar la satisfacció de les seves necessitats i un alt nivell de qualitat.

Pel que fa a la presentació dels projectes cal fer esment de la nostra capacitat per crear amb recursos propis visualitzacions gràfiques i animacions tridimensionals, entre d’altres.

• Plafons informatius
• Disseny (tradicional i assistit per ordinador)
• Fotografia i representació fotorealística
• Vídeos (animació per ordinador)
• Disseny de fullets explicatius


Per assolir els objectius tècnics i organitzatius és necessari un nivell òptim de comunicació interna. Per això realitzem reunions periòdiques de seguiment dels projectes i reunions generals amb tot l’equip de Dopec on tractem temes d’interès comú, que propicien la participació i implicació de tothom.

També amb l’objectiu de fomentar una major i millor comunicació entre l’equip editem la newsletter, butlletí d’informació intern que recull notícies de les diferents seus, aspectes organitzatius, projectes rellevants i accions formatives, entre d’altres.

Compromís amb
la nostra gent

La nostra gent és el nostre principal valor. Per aquest motiu, fomentem la seva implicació en els objectius i estratègies de l’empresa establint canals de participació i comunicació a tots els nivells. De forma periòdica, realitzem trobades entre equips de treball per debatre aspectes que van més enllà dels projectes i on tractem temes de caire organitzatiu, amb l’objectiu de definir accions encaminades a fomentar el bon funcionament de l’empresa i el bon ambient de treball.

Vetllem pel desenvolupament humà i professional de la nostra gent, oferint formació continuada que respon a les necessitats personals i de l’empresa. Des de l’inici de la seva trajectòria professional a Dopec, es faciliten a tot el seu personal accions formatives sobre aspectes tècnics, tecnològics i d’habilitats. L’estratègia empresarial i la voluntat de creixement personal i professional del nostre equip ens porten al desenvolupament de plans de carrera personalitzats.

El resultat d’aquest compromís és un equip professional pluridisciplinari amb un alt nivell de qualificació i experiència, fortament compromès amb l’organització i amb els objectius de l’empresa.

Compromís amb
la tecnologia

A Dopec apostem per una estratègia dirigida al desenvolupament de noves eines, serveis i productes, mitjançant la generació, incorporació i adaptació de tecnologies a partir d’un treball sistemàtic que implica entendre el canvi com una oportunitat de millora. Per això, disposem d’un departament d’Innovació Tecnològica que impulsa el desenvolupament d’unitats de producció com l’Enginyeria del Software, Sistemes d’informació Geogràfica (GIS) i unitats d’I+D+i.

Entre els nostres recursos destaquen:

• Desenvolupament d’Enginyeria del Software
• Desenvolupament de Sistemes d’informació Geogràfica (GIS)
• Optimització, control i millora de processos de treball
• Inversió contínua en I+D+i
• La disponibilitat del software especialitzat més avançat

Això permet el desenvolupament d’aplicacions informàtiques a mida, basades tant en la programació com en el disseny de bases de dades relacionals i el tractament de dades corresponent per al desenvolupament i la gestió dels projectes i les obres.