Ciutat

Dopec participa en l’ordenació territorial des de la planificació i la programació prèvies fins al disseny i desenvolupament final de la solució.

A partir de l’anàlisi de la situació actual i un estudi acurat de les necessitats, objectius i alternatives possibles i gràcies al treball conjunt i coordinat de les àrees d’enginyeria i arquitectura de l’empresa, Dopec assegura el desenvolupament de la solució òptima.

Urbanisme Urbanització
Veure projectes

Urbanisme

Dopec intervé en el la redacció de les diferents figures de planejament urbanístic de forma que el creixement, transformació i conservació del territori es dugui a terme de forma regulada i controlada.

 • Planejament General
  • Plans Directors Urbanístics
  • Plans d’Ordenació Urbanística Municipal
  • Programes d’Actuació Urbanística Municipal
  • Normes de Planejament Urbanístic
 • Planejament Derivat
  • Plans Parcials Urbanístics
  • Plans Especials Urbanístics
  • Plans de Millora Urbana
  • Catàlegs de Béns Protegits
 • Gestió urbanística
  • Projectes de Reparcel·lació
  • Projectes de Compensació
Veure projectes

Urbanització

Dopec intervé en el disseny de sectors residencials i industrials, tant d'urbanització de nova planta com de reurbanització de nuclis consolidats i d'urbanitzacions existens, incorportant el disseny de les noves infraestructures de serveis o la renovació i ampliació de les xarxes de serveis urbanístics existents, oferint solucions innovadores com la recollida pneumàtica de residus sòlids urbans.

 • Disseny d'espai urbà
 • Integració paisatgística

Dopec participa ja des de l'inici del projecte en l'anàlisi d'alternatives, estudis de mobilitat, estudis de programació, passant per la redacció de projectes executius i direccions d'obra.