Aigua i medi ambient

La correcta gestió i ús dels recursos naturals esdevé fonamental en el desenvolupament sostenible. Per aquest motiu, l’àrea d’Aigua i Medi Ambient de Dopec incorpora l’experiència del seu equip i la més avançada tecnologia als seus treballs amb l’objectiu d’oferir la solució que millor s’ajusti a les necessitats reals.

Els seus àmbits de treball són:

Obres hidràuliques Tractament d'aigua i residus Medi natural
Com a empresa amb el compromís de respectar, preservar i protegir el medi ambient, Dopec ofereix serveis integrals d’assessorament i d’enginyeria ambiental als seus clients, incorporant la variable ambiental en el disseny de tots els seus projectes d’enginyeria civil i d’edificació.
Veure projectes

Obres hidràuliques

Dopec participa en la gestió de projectes de planificació hidràulica de gran abast, com el Pla d’abastament i distribució d’aigua en alta a Catalunya (PABCAT), i proporciona assessorament a clients públics i privats sobre les millors solucions per resoldre les necessitats d’aigua.

Dopec té una àmplia experiència en la redacció de projectes de captació i distribució d’aigua, estudi de xarxes i control de pèrdues i projectes d’endegaments, des de les anàlisis prèvies fins a la direcció de les obres.
Veure projectes

Tractament d'aigua i residus

La voluntat de Dopec de participar en la gestió integral de l’aigua ens porta a oferir projectes de sistemes de tractament d’aigües, en qualsevol dels estadis del cicle de l’aigua, des de la planificació fins a la direcció de les obres de plantes de tractament.

Dopec participa en la gestió de projectes de planificació de gran abast, com el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya (PSARU), i en projectes de depuració d’aigües residuals i de dessalació i potabilització d’aigua, així com en projectes innovadors, com els de clavegueram per buit.
Veure projectes

Medi natural

Dopec destaca per la redacció de projectes de planificació, ordenació i recuperació d’espais naturals, l’anàlisi dels impactes ambientals produïts per les actuacions sobre el medi natural i l’aplicació de tècniques de bioenginyeria i d’enginyeria forestal en els seus treballs, a més de l’anàlisi dels riscos naturals i de la gestió d’emergències.

Entre els treballs que ofereix Dopec destaquen els plans municipals de prevenció d’incendis i plans d’evacuació, l’avaluació ambiental de plans i programes, els estudis d’impacte ambiental, estudis d’inundabilitat, les diagnosis d’estats ecològics de rius i rieres, projectes, direccions d’obra i plans tècnics de gestió en el camp forestal, reorganització de la propietat, ordenació rural i delimitació del domini públic.